Všetky objednávky prijaté od 27.6.2024 budú odosielané 31.7.2024
🕒 z dôvodu sťahovania skladových priestorov. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej už len „VOP“)  platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej už len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktorého je stránka www.modanoemi.sk, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.modanoemi.sk, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.   

     

1.1  PREVÁDZKOVATEĽ A ZÁKAZNÍK

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov spoločnosti: JUCES s.r.o.

IČO:........................52007871

IČ DPH:..................SK2120864977

Sídlo:......................Zalužice 50, 07234 Zalužice

Zápis v OR:............Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, vložka č. 44900/V

Korešpondenčná adresa:......Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce

Štát:.......................................Slovenská republika

Bankové spojenie: 2301764484 / 8330

IBAN: SK28 8330 0000 0023 0176 4484

Kontaktné údaje: 

E-shop: www.modanoemi.sk

Tel.: +421 911 902 602
email: info@modanoemi.sk

 

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailom alebo telefonický a nakupuje tovar pre osobnú potrebu t.z. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

1.2   KÚPNA ZMLUVA

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi t.j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

 

1.3   ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

Elektronická objednávka je elektronický formulár, ktorý je odoslaný kupujúcemu na e-mail. Obsahuje fakturačné údaje e-shopu, informácie o kupujúcom, objednaný tovar, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, spôsob doručenia, poštovné a iné náklady a poplatky, ktorá je spracovaná systémom e-shopu ( ďalej už len „objednávka“).

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

1.4   TOVAR

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.  

Za prevzatý tovar sa považuje okamih, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba okrem doručovateľa prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.

 

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z VOP:

 • Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
 • Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od vrátenia tovaru.
 • Doba doručenia v košíku je orientačná, smerodajné sú informácie v e-maily a SMS.
 • Reklamácie a tovar, ktorý nie je skladom, vybavujeme do 30 dní.
 • Keď svoju objednávku nevyzdvihnete, nabudúce vás poprosíme o platbu vopred.
 • Parfum nesmie javiť známky otvorenia a používania (tovar musí byť preukázateľne nepoužitý). Ak tovar javí známky poškodenia alebo použitia či otvorenia vyhradzujeme si právo vrátenie takého tovaru neakceptovať.

 

1.5    OSOBNÝ ODBER

Súčasťou e-shopu je možnosť využiť osobný odber. Objednávku je možné vyzdvihnúť aj v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Objednávku je možné vyzdvihnúť po telefonickej dohode, alebo po prijatí emailu, alebo správy, že tovar máte pripravený.

Osobný odber: MOMENTÁLNE NEREALIZUJEME! 

 

2. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

 

2.1          

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy ( „zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 102/2014 z.z. ods. 1, § 2,) a samotná kúpna zmluva, ktorá  je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

2.2         

Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e-shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnení objednávky upozorní a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

 

2.3         

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.

 

2.4         

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

2.5         

Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

2.6        

Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou. Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho ( v tomto prípade len ak sa nedohodnú na platbu vopred).

 

2.7  STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku elektronickou poštou - e-mailom, alebo telefonicky pred odoslaním objednaného tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom, na ktorý neodpovedá, je vygenerovaný automaticky automatom. Pri každom produkte je predpokladaná dodacia lehota tovaru.


Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky, alebo emailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 14 pracovných dní, ak sa nedohodnú inak.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);

- u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

- zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom

 

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia reklamačného formulára vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar . 

Ak nastane odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný:

 • vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom obale;
 • nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
 • súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry;
 • priložený vypísaný sprievodný list, alebo prípadne reklamačný formulár;
 • odporúčame ho poistiť v prípade straty zásielky,
 • tovar je potrebné poslať na našu adresu: 

                                                     Adresa na odoslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Slovenska:

                                                     MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce

                                                     Adresa na odoslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Českej republiky:

                                                     MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce, Slovensko 

Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

Peniaze za vami vrátený tovar vraciame iba bankovým prevodom.

Neposielať na DOBIERKU!!!

Zásielky poslané na DOBIERKU neprevezmeme! Tým sa Vám zásielka vráti späť a Vám vzniknú ďalšie náklady.

 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na vami uvedený bankový účet.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Tovar, prefotenú faktúru a vypísaný sprievodný list je potrebné zaslať na adresu:

           Adresa na odoslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Slovenska:

          MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce

           Adresa na odoslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Českej republiky:

           MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce, Slovensko 

 

3.1  VÝMENA TOVARU

POZOR ZMENA

Od 01.10.2023 nie je možná výmena tovaru. Tovar je možné iba vrátiť, a to do 14 dní od prevzatia vašej zásielky. Po našom obdržaní vašej vrátenej zásielky vám budú vrátené peniaze na vami uvedené číslo účtu. 

           Adresa na odoslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Slovenska:

          MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce

           Adresa na odoslanie reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Českej republiky:

          MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce, Slovensko 

Pokiaľ máte záujem o rovnaký tovar len v inej veľkosti či farbe je potrebné si vytvoriť novú objednávku! 

 

 

4. DODACIE PODMIENKY  

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky.

Dodanie tovaru:

 • Vzhľadom na široké spektrum veľkostí, rôznorodosti tovaru a jeho cenám je dodacia doba maximálne do 14 pracovných dní.
 • Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, faktúru. Náklady na dopravu znáša kupujúci.

Poštovné je účtované vo výške 4 € :

 • Platba pri dobierke- balík na adresu kuriérom  + 2 €
 • Platba na bank. účet- zdarma
 • Kartou online- zdarma

Pred doručením dostane objednávajúci SMS na uvedené telefónne číslo o doručovaní zásielky na adresu kuriérom prepravnej spoločnosti.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 DOBIERKA 

Objednaný tovar zaplatíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu až pri prevzatí balíka. Pozor, ak OBJEDNÁM tak aj PREVEZMEM. Na dobierku posielame len v rámci Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. 

V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet, alebo kartou.

Pri neprevzatí dobierky si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

 

5.2 ÚHRADA TOVARU KARTOU CEZ INTERNET

Rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internet. Objednávka pri platbe kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom platobnej brány  Shoptet Pay, sa uhradí po dokončení transakcie a my po pripísaní platby, Vám odošleme vašu objednávku. Budete informovaní emailom o jej odoslaní.

 

5.3 ÚHRADA TOVARU PLATBOU NA BANKOVÝ ÚČET

V prípade, ak Ste v objednávke zadali spôsob platby- platba na bankový účet, bude Vaša objednávka potvrdená, až po prijatí Vami zaslanej úhrady, ktorú môžete odoslať bankovým prevodom, alebo vkladom na náš uvedený účet. Ako VS (variabilný symbol) uveďte v tomto prípade číslo Vašej objednávky. Do poznámky uveďte Vaše meno, priezvisko.

Bankové spojenie: 

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2301764484 / 8330

IBAN: SK28 8330 0000 0023 0176 4484

BIC: FIOZSKBAXXX

KS: 0008

VS: číslo objednávky

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 

6.1 PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zodpovedá za vady pri prevzatí tovaru kupujúcim.

 

6.2 ZÁRUČNÁ DOBA

Záruka na tovar v našom e-shope je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) prirodzeným opotrebením,

d) nesprávnym ošetrovaním.

 

6.3 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ

Chyba, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať;

 

6.4 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený; pokiaľ sa nejedná o mechanické poškodenie.

 

6.5 PREKROČENIE ZÁRUČNEJ DOBY

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

 

7. REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho, alebo poslať na našu adresu. Pri reklamácií je kupujúci povinný napísať nám na papier popis vady, alebo vyplniť reklamačný formulár, priložiť prefotenú faktúru, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale.

Reklamácie neposielať na dobierku, pretože ich neprevezmeme a zbytočne Vám vzniknú ďalšie náklady.

Najjednoduchší spôsob uplatnenia reklamácie je postupovať podľa našich pokynov.

Hneď, ako zistíte chybu na tovare, s popisom vady, prípadne s vypísaným reklamačným formulárom a prefotenou faktúrou odošlite na adresu:

           Adresa na odoslanie  reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Slovenska:

          MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce

           Adresa na odoslanie  reklamácie alebo vrátenia tovaru v rámci Českej republiky:

           MODANOEMI, JUCES s.r.o., Janka Alexyho 1970/7, 07101 Michalovce, Slovensko 

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt;

- Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra);

- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto, ak sa dá, označte;

- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/; 

- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, e-mail, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie;

- Zákazník je vždy informovaný max. do 30 pracovných dní, od dodania reklamácie emailom.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v našom e-shope s doloženou faktúrou. Bez faktúry nie je možné uplatniť si reklamáciu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach.

 

7.2 REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE AK:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) prirodzeným opotrebením,

d) nesprávnym ošetrovaním.

 

8. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Ak vám bola vaša objednávka odoslaná, keďže sa k nám vrátila, bola Vami neprevzatá a tým Ste nám spôsobili stratu na poštovnom. V prípade záujmu znovu objednania tovaru na našej stránke, pri ukončení objednávky zadajte platbu kartou, alebo prevodom peňazí na účet. Objednávka objednaná na DOBIERKU Vám nebude zaslaná. 

 

9. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@modanoemi.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj : Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.

       

                                                                                      JUCES, s.r.o.

V Michalovciach, dňa 20.05.2018